Studium

Zaměření

Existuje nespočet témat, kterými se spolu s námi během studia můžete zabývat. Někteří z nás se věnují kriminalitě, veřejnému mínění a paměti, internetu, politice, analýze sociálních sítí, životnímu prostředí, managementu a organizacím a na socioekonomických studiích i finanční analýze či metodám oceňování. Společně se studenty vytváříme velmi pestrý kolektiv a inspirativní prostředí, ve kterém si snadno najdete svou vlastní cestu, zájmy, zaměření a také potřebnou podporu.

Obrovskou předností sociologie, kromě toho, že je sama nesmírně zajímavá, je, že je skvělý parťák do spolupráce s jinými obory. A to zdaleka ne jen s jinými společenskými vědami, ale čím dál více i s obory přírodovědnými a technickými. Řada těchto oborů totiž zkoumá jevy, jejichž nedílnou součástí jsou lidé, a nebo třeba vyvíjí prostředky, s nimiž ve finále pracují opět lidé.

Co u nás můžete studovat?

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Studijní program Sociologie sestává ze společného jádra předmětů, které absolvují všichni jeho studenti.

Společné předměty studijního programu bakalářské Sociologie
Úvod do sociologie V oboru sociologie učíme sociologii 🙂 To ale není možné bez představení pojmosloví, klasických autorů, myšlenkových směrů a základních poznatků z oboru. Úvod v prvním ročníku má především představit obor v různých tematických oblastech a uvést studenty do základů sociologické imaginace – do perspektivy pracující se souvztažností  fungování „Systému“ a problémů, které zakouší jedinci ve svých životech.

Série Obecných sociologií pak postupně představuje základní osy a témata sociologického myšlení:

 • Jakými způsoby jsou spolu jedinec a společnost svázáni?
 • Jak to, že miliony tak různorodých a jedinečných lidí mohou s notnou samozřejmostí žít v něčem tak složitém jako je společnost, aniž by se to celé rozpadlo nebo propadlo do násilného konfliktu?
 • A k jakým zásadním změnám v tomto složitém sociálním světě dochází, bez nichž by naše porozumění dynamice moderní společnosti bylo jen polovičaté?
Seminář k úvodu do sociologie
Obecná sociologie 1: Jedinec a společnost
Obecná sociologie 2: Udržování a reprodukce sociálního řádu
Obecná sociologie 3: Sociální změna
Sociologický výzkum 1: Sociologické metody Poznávat společnost znamená objevovat o ní nové věci, ověřovat svoje předpoklady, potvrzovat či vyvracet nejrůznější domněnky…, neboli zkoumat. To lze buď „od stolu“ (teoreticky; k tomu slouží Obecné sociologie), nebo empiricky. Metody empirického výzkumu jsou proto jednou z klíčových oblastí sociologického vzdělání a nástrojem pro porozumění společnosti i procesům, které v ní probíhají.
Protože sociologie často zkoumá celé populace, je podstatná část jejích metod založena na zpracování velkého množství údajů, k čemuž je třeba znát základní statistické postupy a pravidla. Studenti se u nás proto učí pravidla výzkumného procesu, základní postupy a principy statistické analýzy dat a také celou řadu konkrétních metod tzv. kvantitativního výzkumu, v nichž se uplatňují.
Sociologický výzkum 2: Dotazníkové šetření
Sociologický výzkum 3: Techniky výzkumu
Sociologický výzkum 4: Interpretace výsledků
Zpracování sociologických dat
Statistika 1
Seminář ke statistice 1
Statistika 2
Seminář ke statistice 2 v SPSS
Klasické sociologické teorie O smyslu výuky „klasiků“ se vedou velké debaty – proč se učit o sto let starých teoriích? Třeba proto, že jejich autoři postihli natolik důležité vlastnosti moderních společností a jejich vývoje, že bychom bez jejich znalosti pracně přicházeli na již objevené nebo bychom leccos podstatného snadno přehlédli. Pochopení klasických teorií a jejich historicko-společenského kontextu také kultivuje sociologickou imaginaci, schopnost studovat velké společenské změny a uvědomit si, v čem se svět změnil a v čem naopak ne.
Seminář ke klasickým sociologickým teoriím
Vědecká práce a informační zdroje Tyto kurzy slouží především tomu, aby se studenti naučili vyhledávat odborné poznatky a pracovat s nimi a pomáhá jim s psaním seminárních a bakalářských prací. Smyslem kurzu „Vědecká práce“ je usnadnit studentům přechod na vysokou školu a kultivovat jejich dovednosti psaní, čtení a práce s informacemi, které pak využívají během celého studia i po něm.
Seminář k bakalářské práci 1 a 2

V rámci programu si studenti volí buď jednu ze dvou možných specializací či sdružené studium. Specializace rozšiřují jádro předmětů o další předměty studijního programu.

Bakalářská specializace Sociologie

Ve studijním programu Sociologie se jedná o předměty prohlubující teoretické znalosti i praktické dovednosti v oboru.

Přednosti:

 • Rozvoj znalostí a dovedností v samotném oboru sociologie: sociologické myšlení v nejstarších a nejmladších dějinách, prostor pro rozvoj vlastního sociologického myšlení v rámci seminářů.
 • Rozvoj znalosti blízkých sociálně-vědních oborů (demografie, ekonomie, politologie a psychologie) a chápání souvislostí  mezi těmito obory a sociologií.
 • Velký prostor pro individuální volbu témat absolvovaných předmětů – ten je zajištěn vysokým podílem předmětů, které si vybírá student sám z nabídky volitelných předmětů nebo kursů.

Předměty:

Tyto předměty doplňují společné jádro oboru (viz výše).

Analytická propedeutika Přestože „Analytická propedeutika“ zní trochu záhadně, jedná se jednoduše o úvod do vědeckého uvažování. Není totiž samo sebou přemýšlet o problémech analyticky. Tato schopnost se v dalším studiu mnohokrát zúročí.

Studenti se ve specializaci také seznámí i s metodami tzv. kvalitativními, které nejsou založeny na statistice (zde „terénní výzkum“). Jejich ovládnutí ale vyžaduje základy vědeckého myšlení, a proto jsou kvalitativní metody zařazeny ve studijním plánu později.

Úvod do metod terénního výzkumu
Seminář k obecné sociologii 1 Sociologie je nesmírně široký a pestrý obor, který zkoumá v zásadě vše společenské, patří do ní tedy například sexualita, náboženství, média, umělecké dílo i globální obchod. Protože přednášky Obecné sociologie dokáží pojmout jen podstatné jádro, jsou tu pro specializaci Sociologie Semináře, které studentům poskytují prostor o studovaných problémech více diskutovat, ukazovat je na aktuálních příkladech i objevovat jejich širší souvislosti.
Seminář k obecné sociologii 2
Seminář k obecné sociologii 3
Předsociologické teorie společnosti Klasici jsou základ. Chcete-li být ale v oboru „kovaní“, je dobré znát jeho kořeny i jeho aktuální proudy. Od toho jsou tu tyto dva kurzy. Předsociologické teorie sledují především kořeny moderního myšlení o společnosti a nadčasové otázky, které se neustále vrací i dnes. Kurs Významné postavy sociologie 20. století pak představuje myšlenkové systémy novodobých velkých postav sociologie, bez jejichž znalosti by zkoumání moderní společnosti dost dobře nešlo.
Významné postavy sociologie 20. století
Demografie Protože sociolog často pracuje s jevy, jejichž pochopení vyžaduje alespoň elementární znalost dalších vědních oborů, seznamují se studenti specializace postupně s hlavními obory, které se sociologií bezprostředně sousedí. Mohou tak snáze navázat dialog s ostatními obory, zkoumat jevy, které jsou jejich hranicích nebo se dají nahlédnout z různých úhlů pohledu či pomocí různých oborových metod.
Základy ekonomie
Základy politologie
Základy psychologie a sociální psychologie
Aplikovaná psychologie
Odborná praxe Cenná zkušenost, cenné kontakty, uplatnění nabitých dovedností a znalostí v praxi.
Bakalářská specializace Socioekonomická studia

Specializace Socioekonomická studia umožňuje rozšířit základní znalosti a dovednosti v oboru o základy ekonomického myšlení a hodnocení.

Přednosti:

 • Získání základních poznatků a dovedností v oborech sociologie a ekonomie.
 • Studium oborů sociologie a ekonomie v rozsahu, který, kromě základního pochopení každého z nich, umožňuje také jejich propojení a vytvoření mezioborového přesahu.
 • Rozvoj znalostí a dovedností s konkrétním zaměřením na hodnocení socioekonomických intervencí.

Předměty:

Tyto předměty doplňují společné jádro oboru (viz výše).

 

Ekonomie Z podstaty plánu stěžejní kurz, který vás provede makro i mikroekonomií a poskytne nezbytné základy, na kterých budete dále stavět.
Teorie financí I. Cílem předmětů je seznámit studenty s praktickými i teoretickými aspekty financování a finančního rozhodování ve firmě (I) a veřejných financí (II). Ve vztahu k společnosti kurzy přispívají ke schopnosti analýzy jednotlivých sociálních procesů optikou financí.
Teorie financí II.
Valuation První z kurzů představuje základní pojmy hodnoty, hodnocení, financování investičních projektů, finančního plánování, hodnocení projektů a rozhodování o volbě investice. Cílem navazujícího předmětu je seznámit studenty s praktickými i teoretickými aspekty socioekonomického hodnocení reálných intervencí. Oba předměty jsou vyučovány v českém jazyce.
Evaluation I
Psychologie pro ekonomy Ekonomie není jen o penězích a číslech, ale především o lidském chování, které dává peníze do pohybu. A proto je potřeba rozumět nejen sociální podmíněnosti jednání (od toho kombinace se sociologií), ale některým vnitřním pohnutkám a principům toho, jak lidé s penězi zachází a jak se rozhodují. Takové poznatky mohou najít uplatnění v oblasti marketingu.
Marketing
Kritické myšlení v ekonomii a filozofii Ekonomie není černobílá, ale pestrobarevná. Není to jen řemeslo, ale i společenská věda, která studuje a kriticky reflektuje předmět svého zkoumání i sama sebe. A proto tento předmět, který nenechá žádný kámen ekonomického myšlení neobrácený.
Sdružené bakalářské studium Sociologie (kombinace s jiným oborem na FF)

Sdružené studium znamená, že si můžete vybrat z nabídky dalších studijních programů na FF, které toto studium umožňují, a studovat oba programy. Výuka obou programů ve sdruženém studiu je omezena na předměty společného jádra předmětů.

Přednosti:

 • Získání základní sociologické perspektivy a znalostí výzkumných metod při zachování stejného prostoru pro studium druhého oboru.
 • Studium dvou oborů v rozsahu, který, kromě základního pochopení každého z nich, umožňuje také jejich propojení a vytvoření mezioborového přesahu.
Kombinace Demografie se sociologií

Studenti se hlásí na Přírodovědecké fakultě, jejímiž studenty se po přijetí stávají. Katedra zajišťuje výuku sociologické části programu, která je shodná s jádrem oboru pro obě specializace i sdružené studium.

Předměty:

Tyto předměty doplňují společné jádro oboru (viz výše) a jsou vyučovány na Přírodovědecké fakultě.

Úvod do demografie
Demografický proseminář
Informatika pro demografy
Demografické informační systémy I a II
Demografická analýza I a II
Repetitorium středoškolské matematiky
Matematika
Populační vývoj na území ČR do roku 1914
Populační vývoj na území ČR od roku 1914
Světový populační vývoj
Geoinformatika
Statistika
Statistická analýza dat I a II
Kartografie pro demografy
Populační prognózy
DALŠÍ ÚROVNĚ STUDIA
Navazující magisterské studium se sociologickým či socioekonomickým modulem

Navazující magisterské studium je orientováno na prohloubení znalostí teorie a metod sociologického výzkumu získaných během bakalářského studia a profilaci studentů na zvolené téma (či témata). Předpokládá se větší míra samostatnosti, čemuž odpovídá i podíl volitelných předmětů, které představují cca polovinu z požadovaných kreditů za celé studium. Hlavní těžiště povinné výuky je doporučeno v prvním roce studia, druhý rok by studenti měli věnovat užšímu zaměření prostřednictvím volitelných předmětů a tvorbě diplomové práce.

Povinné teoretické předměty jsou orientovány více na aktuální teoretické diskuse a společenské problémy a hlubší poznání společenské skladby. Těžiště výuky výzkumných metod je ve třech kursech seznamujících studenty s pokročilými metodami sociologického výzkumu a analýzy dat (Úvod do vícerozměrné analýzy dat, Pokročilé statistické metody a Analýza dat v SPSS). Od studentů oboru se dále vyžaduje absolvování odborné praxe odpovídající tomuto stupni studia.

V rámci magisterského stupně studenti během studia volí předměty jednoho ze dvou specializačních modul: Sociologie Socioekonomická studia. Prvý modul prohlubuje znalosti a dovednosti v oboru sociologie a připravuje studenty na akademickou i profesionální dráhu. Modul Socioekonomická studia tematicky navazuje na stejnojmennou specializaci v rámci bakalářského programu Sociologie. Toto tematické zaměření nemá na UK ani v jinde v ČR obdoby. Jednotlivá dílčí témata z oblasti ekonomie jsou sice standardně vyučována i na jiných fakultách UK a dalších VŠ, jedinečné zaměření na propojení sociologické a ekonomické znalosti při zkoumání společenských jevů a procesů a zaměření na hodnocení sociekonomických intervencí je však zcela jedinečné. Oproti tomu na zahraničních univerzitách je toto kombinované studium plně etablováno např. na univerzitách v Limerick, Stanford, Columbia, Princeton, Manchester, Cornell atd.

Obsahem studia jsou tyto předměty:

Povinné oborové předměty (společné všem studentům):
Proměny současné společnosti
Proudy sociologického myšlení
Úvod do vícerozměrné analýzy dat
Analýza dat v SPSS I.
Akademický kvalitativní výzkum
Odborná praxe
Modul Sociologie
Dějiny české sociologie
Současná česká společnost
Pokročilé statistické metody
Seminář k proměnám současné společnosti
Modul Socioekonomická studia
Ekonomie II
Decision making support
Evaluation II
Hodnota statku
Doktorské studium Sociologie

Doktorské studium Sociologie probíhá prostřednictvím plnění tzv. individuálního studijního plánu. Jeho smyslem je organizovat samostatnou vědeckou práci doktoranda tak, aby vedla k původním vědeckým výsledkům, které mají být naplněním projektu, s nímž byl student přijat ke studiu. Z tohoto důvodu se po studentech doktorského studia vyžadují také určité minimální konferenční, publikační, grantové a případně i pedagogické aktivity. Vedle toho jsou povinnými položkami studijního plánu doktorského studia absolvování kursů zaměřených na pokročilé vědeckovýzkumné postupy (může být nahrazen atestací z Filosofie), na sociologické teorie a výzkumné metody, na aktuální diskuse v oboru a dále doktorandský seminář určený ke kolektivní diskusi nad průběhem plnění doktorského projektu, pravidelné konzultace se školitelem nad průběhem doktorské práce a také zkouška ze světového jazyka. Studium je uzavřeno obhajobou disertační práce.

Současná témata doktorských projektů řešených na katedře sociologie FF UK:

 • Zdravý životní styl v české společnosti
 • Criminal networks
 • Public responses to climate change policies
 • Svět vězňů v kontextu každodennosti: kvalitativní terénní studie založená na fenomenologickém pojetí člověka
 • Územní rozložení kriminality a související kriminogenní faktory
 • Kultura a národní identita v podmínkách procesu globalizace
 • Legitimita institucí trestní spravedlnosti a kompliance se zákonem v české společnosti
 • Korupce v postkomunistických evropských zemích
 • Sociokulturní aspekty používání informačních a komunikačních technologií
 • Vnitřní život v organizacích sociálních hnutí
 • Konstrukce symbolických hranic skrze materialitu domovů
 • Theoretical and methodological problems of drug problem evidence production
 • Struktura a obsah komunikace na zpravodajském serveru
 • Contextualizing Student Political Participation: Comparison of the Czech Republic and East and West Germany
 • Reliability measurement in longitudinal surveys
 • Výzkum veřejného mínění a demokratizace společnosti
 • Zvířata jako objekty: Analýza mocenského diskursu a sociálních konstrukcí na příkladu laboratorních zvířat
NABÍDKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ
Výběrové přednášky

Studenti katedry mohou volit dle svých zájmů z široké nabídky povinně-volitelných předmětů, kterými plní své povinnosti dané studijním plánem: v bakalářském studiu studenti musí splnit stanovený počet kreditů za výběrové přednášky (PVP1; výběrovky), ve studiu magisterském kromě toho i 12 kreditů za specializační předměty sociologických aplikací (PVP2; VSA ši aplikace).

Každý semestr vyučujeme pestrou paletu kurzů, které se zabývají aktuálními otázkami a problémy a ve kterých mohou studenti realizovat své individuální zájmy.

Katedra nabízí dílčí specializace v těchto oblastech: Sociální interakce, Sociální deviace, Sociologie médií, Sociologie sídel, Sociologie veřejného mínění, Politická sociologie, Environmentální sociologie, Survey a Řízení organizace a organizační rozvoj. Podrobnosti o těchto skupinách předmětů naleznete zde.

Přehled a sylaby kurzů můžete najít přímo zde v informačním systému studia.

V akademickém roce 2019/2020 jsme studentům nabízeli tyto předměty v češtině a angličtině:

Analýza dat v SPSS II Problémy interkulturní komunikace
Analýza internetového obsahu a jeho publika Rezidua totalitárních režimů
Aplikované kvalitativní metody sociologie Sociální hnutí a politika protestu
Contemporary Africa: Interactions of Society, Politics, and Culture Sociologie partnerství
Czech Republic: An Urban Perspective (ECES) Sociologie práce
Environmental sociology Sociologie veřejného mínění
Gender a sociologie Sociology and Ideology
Globalizace a její aktéři The Role of Women in Resistance to Totalitarian and Post-Totalitarian Regimes in East and Central Europe
Chapters on Social Deviance Úvod do analýzy dat v R
Identita mezi pamětí a vyprávěním Úvod do analýzy sociálních sítí
Introduction to criminology Úvod do animal studies
Kapitoly z českých sociálních myslitelů Úvod do managementu
Konverzační analýza Úvod do podnikových reálií
Kvalita dotazování v rámci průzkumu Úvod do studia sociální interakce
Landscape and Sociology: Understanding of Czech and European Landscapes Volební modely
Local political participation Volný čas jako realita
Manažerské dovednosti, metody a techniky práce manažera Vybrané kapitoly ze sociologie rodiny
Political Marketing Welfare state
Politická sociologie Zájmy, vztahy, svazky
Politika zaměstnanosti a trh práce Žitý svět každodennosti: Četba z textů fenomenologické sociologie

Oficiální studijní plány oborů vyučovaných na katedře sociologie FF UK

Studium v zahraničí

Jednou z předností velikosti a různorodosti Filozofické fakulty a potažmo i celé univerzity je široká nabídka zahraničních stipendií a pobytů; od Erasmu v zemích EU až po meziuniverzitní dohody s univerzitami ve Spojených státech či stipendia v Asii. Jako free-mover ale můžete jet kamkoliv a fakulta vás podpoří.

Výjezdy studentů se snažíme podporovat i flexibilitou studijních plánů a uznáváním předmětů splněných v zahraničí. Odjet na semestr a neprodloužit celkovou dobu studia tak není problém.

A kde všude jsme studovali či studujeme?

 

 

 

Úvod > Studium