Studium

Zaměření

Existuje nespočet témat, kterými se spolu s námi během studia můžete zabývat. Někteří z nás se věnují kriminalitě, veřejnému mínění a paměti, internetu, politice, analýze sociálních sítí, životnímu prostředí, managementu a organizacím a na socioekonomických studiích i finanční analýze či metodám oceňování. Společně se studenty vytváříme velmi pestrý kolektiv a inspirativní prostředí, ve kterém si snadno najdete svou vlastní cestu, zájmy, zaměření a také potřebnou podporu.

Obrovskou předností sociologie, kromě toho, že je sama nesmírně zajímavá, je, že je skvělý parťák do spolupráce s jinými obory. A to zdaleka ne jen s jinými společenskými vědami, ale čím dál více i s obory přírodovědnými a technickými. Řada těchto oborů totiž zkoumá jevy, jejichž nedílnou součástí jsou lidé, a nebo třeba vyvíjí prostředky, s nimiž ve finále pracují opět lidé.

Co u nás můžete studovat?

Studijní program Sociologie sestává ze společného jádra předmětů, které absolvují všichni jeho studenti. V rámci programu si studenti volí buď jednu ze dvou možných specializací či sdružené studium. Specializace rozšiřují jádro předmětů o další předměty studijního programu.

Bakalářská specializace Sociologie

Ve studijním programu Sociologie se jedná o předměty prohlubující teoretické znalosti i praktické dovednosti v oboru.

Podrobnosti budou doplněny.

Bakalářská specializace Socioekonomická studia

Specializace Socioekonomická studia umožňuje rozšířit základní znalosti a dovednosti v oboru o základy ekonomického myšlení a hodnocení.

Podrobnosti budou doplněny.

Sdružené bakalářské studium Sociologie (kombinace s jiným oborem na FF)

Sdružené studium znamená, že si můžete vybrat z nabídky dalších studijních programů na FF, které toto studium umožňují, a studovat oba programy. Výuka obou programů ve sdruženém studiu je omezena na předměty společného jádra předmětů.

Kombinaci Demografie se sociologií

Studenti se hlásí na Přírodovědecké fakultě, jejímiž studenty se po přijetí stávají. Katedra zajišťuje výuku sociologické části programu. Sociologická část programu je shodná s jádrem oboru pro obě specializace i sdružené studium.

Navazující magisterské studium se sociologickým či socioekonomickým modulem

Navazující magisterské studium je orientováno na prohloubení znalostí teorie a metod sociologického výzkumu získaných během bakalářského studia a profilaci studentů na zvolené téma (či témata). Předpokládá se větší míra samostatnosti, čemuž odpovídá i podíl volitelných předmětů, které představují cca polovinu z požadovaných kreditů za celé studium. Hlavní těžiště povinné výuky je doporučeno v prvním roce studia, druhý rok by studenti měli věnovat užšímu zaměření prostřednictvím volitelných předmětů a tvorbě diplomové práce.

Povinné teoretické předměty jsou orientovány více na aktuální teoretické diskuse a společenské problémy a hlubší poznání společenské skladby. Těžiště výuky výzkumných metod je ve třech kursech seznamujících studenty s pokročilými metodami sociologického výzkumu a analýzy dat (Úvod do vícerozměrné analýzy dat, Pokročilé statistické metody a Analýza dat v SPSS). Od studentů oboru se dále vyžaduje absolvování odborné praxe odpovídající tomuto stupni studia.

V rámci magisterského stupně studenti během studia volí předměty jednoho ze dvou specializačních modul: Sociologie Socioekonomická studia. Prvý modul prohlubuje znalosti a dovednosti v oboru sociologie a připravuje studenty na akademickou i profesionální dráhu. Modul Socioekonomická studia tematicky navazuje na stejnojmennou specializaci v rámci bakalářského programu Sociologie. Toto tematické zaměření nemá na UK ani v jinde v ČR obdoby. Jednotlivá dílčí témata z oblasti ekonomie jsou sice standardně vyučována i na jiných fakultách UK a dalších VŠ, jedinečné zaměření na propojení sociologické a ekonomické znalosti při zkoumání společenských jevů a procesů a zaměření na hodnocení sociekonomických intervencí je však zcela jedinečné. Oproti tomu na zahraničních univerzitách je toto kombinované studium plně etablováno např. na univerzitách v Limerick, Stanford, Columbia, Princeton, Manchester, Cornell atd.

Obsahem studia jsou tyto předměty:

Povinné oborové předměty (společné všem studentům):
Proměny současné společnosti
Proudy sociologického myšlení
Úvod do vícerozměrné analýzy dat
Analýza dat v SPSS I.
Akademický kvalitativní výzkum
Odborná praxe
Modul Sociologie
Dějiny české sociologie
Současná česká společnost
Pokročilé statistické metody
Seminář k proměnám současné společnosti
Modul Socioekonomická studia
Ekonomie II
Decision making support
Evaluation II
Hodnota statku
Doktorské studium Sociologie

Doktorské studium Sociologie probíhá prostřednictvím plnění tzv. individuálního studijního plánu. Jeho smyslem je organizovat samostatnou vědeckou práci doktoranda tak, aby vedla k původním vědeckým výsledkům, které mají být naplněním projektu, s nímž byl student přijat ke studiu. Z tohoto důvodu se po studentech doktorského studia vyžadují také určité minimální konferenční, publikační, grantové a případně i pedagogické aktivity. Vedle toho jsou povinnými položkami studijního plánu doktorského studia absolvování kursů zaměřených na pokročilé vědeckovýzkumné postupy (může být nahrazen atestací z Filosofie), na sociologické teorie a výzkumné metody, na aktuální diskuse v oboru a dále doktorandský seminář určený ke kolektivní diskusi nad průběhem plnění doktorského projektu, pravidelné konzultace se školitelem nad průběhem doktorské práce a také zkouška ze světového jazyka. Studium je uzavřeno obhajobou disertační práce.

Současná témata doktorských projektů řešených na katedře sociologie FF UK:

 • Zdravý životní styl v české společnosti
 • Criminal networks
 • Public responses to climate change policies
 • Svět vězňů v kontextu každodennosti: kvalitativní terénní studie založená na fenomenologickém pojetí člověka
 • Územní rozložení kriminality a související kriminogenní faktory
 • Kultura a národní identita v podmínkách procesu globalizace
 • Legitimita institucí trestní spravedlnosti a kompliance se zákonem v české společnosti
 • Korupce v postkomunistických evropských zemích
 • Sociokulturní aspekty používání informačních a komunikačních technologií
 • Vnitřní život v organizacích sociálních hnutí
 • Konstrukce symbolických hranic skrze materialitu domovů
 • Theoretical and methodological problems of drug problem evidence production
 • Struktura a obsah komunikace na zpravodajském serveru
 • Contextualizing Student Political Participation: Comparison of the Czech Republic and East and West Germany
 • Reliability measurement in longitudinal surveys
 • Výzkum veřejného mínění a demokratizace společnosti
 • Zvířata jako objekty: Analýza mocenského diskursu a sociálních konstrukcí na příkladu laboratorních zvířat

Studijní plány oborů vyučovaných na katedře sociologie FF UK

Studium v zahraničí

Jednou z předností velikosti a různorodosti Filozofické fakulty a potažmo i celé univerzity je široká nabídka zahraničních stipendií a pobytů; od Erasmu v zemích EU až po meziuniverzitní dohody s univerzitami ve Spojených státech či stipendia v Asii. Jako free-mover ale můžete jet kamkoliv a fakulta vás podpoří.

Výjezdy studentů se snažíme podporovat i flexibilitou studijních plánů a uznáváním předmětů splněných v zahraničí. Odjet na semestr a neprodloužit celkovou dobu studia tak není problém.

A kde všude jsme studovali či studujeme?

 

Vnitřní logika studia oborů na katedře sociologie FF UK

Rozdělení studia na bakalářský a magisterský stupeň vytvořilo poměrně výrazný časový tlak na studenty i organizaci studia.  V bakalářském studiu se tak má za poměrně krátkou dobu tří let vzdělat jedinec, který bude zároveň schopný základní práce v oboru (tj. nalézt uplatnění na trhu práce), samostatného řešení odborného projektu (v podobě závěrečné bakalářské práce) a připravený pro případné užší zaměření v navazujícím magisterském studiu.  V reakci na tyto požadavky doby jsme vytvořili v ČR ojedinělý propracovaný systém, který má co nejefektivněji provést studenty studiem tak, aby si osvojili maximum potřebných znalostí a současně měli dostatek prostoru na vlastní užší zaměření. Studované obory v prvním roce studia vždy sledují cíl vytvořit dobré základy pro samostatnou odbornou práci, s pokračujícím studiem je pak poskytováno stále více prostoru na vlastní zájmy a užší specializaci studentů.

Při plánování doporučené skladby studovaných předmětů jsme zohlednili tři základní principy: učit se od jednoduššího ke složitějšímu, potřebu nabýt během studia praktické dovednosti a vyvážení výuky sociologické teorie a empirického výzkumu. Níže si zájemci o studovaný obor mohou rozkliknout stručný přehled o tom jak je studium jednotlivých oborů vystavěno:

 

Logika bakalářského studia

Začátek bakalářského studia slouží především tomu, aby se nastupující studenti naučili vyhledávat odborné poznatky a pracovat s nimi (kurs Vědecká práce a informační zdroje), aby se sjednotila základní znalost sociologie u studentů nastupujících z různých škol a začal se kultivovat cit pro specifickou perspektivu oboru (kursy Úvod do sociologie, Seminář k úvodu do sociologie). Protože sociolog často pracuje s jevy, jejichž pochopení vyžaduje alespoň elementární znalost dalších vědních oborů, seznamují se studenti bakalářského studia postupně s hlavními obory, které se sociologií bezprostředně sousedí (demografie, ekonomie, logika, filozofie, psychologie).

V druhém ročníku představuje hlavní náplň studia bližší seznamování jednak se sociologickou perspektivou a hlavními sociologickými tématy (kursy Obecná sociologie a Dějiny světové sociologie), jednak se základy empirického výzkumu a práce s daty (kursy Metody a techniky sociologického výzkumu, Zpracování sociologických dat, Statistika). Různorodost atestací se pak snaží ověřit základní předpoklady k úspěšnému završení oboru – studenti musí např. projít ústními zkouškami, vypracovat semestrální práci zaměřenou na zvolené téma, prezentovat své téma ve výuce, zasílat svoji reflexi zadané literatury, vypracovat vlastní návrh výzkumného projektu a dotazníku, zpracovat obsahovou analýzu, interpretovat výsledky analýzy dat atp. Studenti nejsou ve většině předmětů nijak svázáni volbou zpracovávaného tématu, což zabezpečuje značnou svobodu ve vlastní profilaci.

Ke studiu specializace Sociologie dále v druhém ročníku patří hlubší seznámení s vývojem sociologického myšlení (Kapitoly z předsociologického myšlení) a odborná praxe v oboru. Propojení ekonomie a sociologie ve specializaci Socioekonomických studií poskytne studentům vhled do ekonomických procesů a tržních zákonitostí, které zahrnují mikroekonomické a makroekonomické faktory, trh práce, finance atd. a poskytne také přehled o vzájemné provázanosti všech zmíněných prvků navzájem i v kontextu sociálních procesů a institucí. Specializace navíc rozvíjí metody a techniky ekonomického výzkumu s cílem jejich efektivní kombinace s metodami sociologickými při aplikaci na hodnocení socioekonomických intervencí. Na konci druhého ročníku studenti obou specializací využívají dosud nabytých znalostí při volbě tématu a následném vypracování projektu bakalářské práce – k jeho přípravě jim v letním semestru pomáhá Seminář k bakalářské práci.

V posledním ročníku ubývá počet povinných kursů, aby studenti měli dostatek času na utváření svého užšího zaměření prostřednictvím volitelných kursů, které představují kreditově asi třetinu veškerých povinností během studia (tj. věnují se tomu, co je zajímá), a prostřednictvím práce na bakalářské práci. Studium je uzavřeno obhajobou bakalářské práce a ústní zkouškou ověřující znalosti získané během bakalářského studia v oblasti hlavních témat obecné sociologie, dějin sociologie a analýzy dat.

Podrobný studijní plán celého studia naleznete na plany.ff.cuni.cz.

 

Úvod > Studium