Sociologie pro složitý svět

Sociolog není pracovní pozice s jasně danou náplní práce, je to spíše soubor znalostí a dovedností, umožňujících vykonávat širokou paletu zaměstnání, které jsou klíčové pro fungování organizací v dnešní složité společnosti.

Společnosti po druhé světové válce prošly řadou výrazných změn, do nichž patří i nárůst státního aparátu, přesun těžiště zaměstnanosti z materiální výroby do služeb a související změny povahy práce, která pro stále větší část populace sestává z práce s lidmi či s informacemi. Na trhu práce jsou dnes vyhledáváni samostatně uvažující, dobře jazykově vybavení lidé s širokým rozhledem a analytickými schopnostmi. V těchto podmínkách se jako strategická životní volba jeví studium oboru, při němž se student může naučit nikoli specializovaným technickým znalostem, ale základním principům fungování společnosti, práci s informacemi a analýzu dat.SocDeg3

Zaměstnavatelé na našich absolventech oceňují zejména to, že umí:

 • uchopit a zpracovat zadaný problém z více hledisek a v kontextu širších společenských souvislostí;
 • kriticky myslet, pokládat správné otázky a nacházet na ně odpovědi;
 • analyzovat a prezentovat data a samostatně pracovat s informacemi.

Absolventi katedry

Naši absolventi se úspěšně uplatňují nejen v čistě sociologických oblastech, ale v pestré paletě nejrůznějších povolání v komerčním, státním nebo neziskovém sektoru. To je tím nejlepším dokladem toho, že sociologické vzdělání je široce uplatnitelné a že přístup, který naše katedra prosazuje, také dlouhodobě funguje.

Přehled pozic absolventů naší katedry

Z průzkumu mezi našimi absolventy jsme získali následující, nikoli vyčerpávající, přehled o pozicích, které dnes zastávají:

 • koordinátor politické kampaně
 • Brand Manager NESCAFÉ Mixes
 • poslanec
 • vedoucí týmu sociálního a politického výzkumu
 • General Manager CZ&SK
 • Associate Director
 • vědecká pracovnice
 • vedoucí katedry
 • Head of Quantitative Research
 • redaktorka knižního vydavatelství
 • přednášející na VŠE
 • šéfredaktorka časopisu
 • vedoucí terénu v marketingové firmě
 • zakladatel firmy na výzkum trhu
 • ředitelka odboru ministerstva
 • analytik v příspěvkové organizaci ministerstva
 • překladatelka na volné noze
 • vysokoškolský pedagog
 • profesionální šachista
 • výzkumník
 • hlasatelka TV zpravodajství
 • člen redakce týdeníku
 • ředitelka, spolumajitelka školy
 • CMK CFI Manager at Beauty Sector APAC
 • writer
 • zakladatelka, aktivistka za práva zvířat
 • Project Manager
 • MSP Operation Specialist – Talent Solutions
 • zakldatel coworkingového prostoru
 • obchodní konzultant
 • šéfredaktor časopisu
 • account manager
 • vedoucí oddělení na Sociologickém Ústavu AV
 • ředitelka agentury na podporu a prosazování sociálního podnikání v ČR
 •  …

Přidejte se k nám a doplňte tento seznam o další místa!

Studium v Praze

Studium sociologie v Praze přináší širokou paletu možností získání praxe během studia i pracovního uplatnění po studiu. Studentům v tom pomáhá naše síť kontaktů se zaměstnavateli, vyžadovaná praxe jako součást studia [praxe], pozice katedry v centru města i dění a kontakt se staršími studenty a absolventy. Uchazečům se zájmem o sociologii, kteří nemají jasno o své další kariéře, doporučujeme usilovat o studium, které takovýmito možnostmi disponuje, neboť si tím zajišťují vyšší šanci na uplatnitelnosti a širší možnosti pozdější volby. Podle informací, které máme k dispozici, je mezi našimi absolventy nezaměstnanost téměř nulová.

Profily absolventů jednotlivých oborů

Profil absolventa bakalářského studia

Odborné znalosti

Ve specializaci Sociologie absolvent:

 • rozumí základním sociologickým konceptům, dokáže je popsat, vysvětlit, aplikovat na popis a analýzu sociální reality, dokáže je vnímat a hodnotit ve vzájemných souvislostech. Sociální realitu absolvent chápe primárně sociologickou optikou jako prostor, v němž jednají aktéři individuální (jednotlivci) i kolektivní (skupiny, organizace, společnosti), a to v kontextu nadindividuálních entit (kultura, hodnoty, právo, tradice atd.);
 • absolvent jednooborového studia navíc dokáže uplatnit i jiná hlediska a možnosti vysvětlení sociálních jevů z pohledů příbuzných sociálních a humanitních disciplín;
 • zná hlavní myšlenkové proudy, z nichž sociologický pohled na společnost vychází a v jejichž rámci se formoval (absolvent jednooborového studia včetně historických zdrojů);
 • rozumí klíčovým pojmům, které se v průběhu vývoje sociologie až do dnešního dne v souvislosti s analýzou sociálních jevů objevují v různých sociálních koncepcích;
 • zná hlavní sociologické autory a dokáže reprodukovat jejich hlavní myšlenky (absolvent jednooborového studia včetně podrobného přehledu autorů 20. století);
 • zná hlavní principy a postupy sociologického zkoumání.

Ve specializaci Socioekonomická studia absolvent:

 • rozumí základním sociologickým konceptům, dokáže je popsat, vysvětlit, aplikovat na popis a analýzu sociální reality, dokáže je vnímat a hodnotit ve vzájemných souvislostech. Sociální realitu absolvent chápe primárně sociologickou optikou jako prostor, v němž jednají aktéři individuální (jednotlivci) i kolektivní (skupiny, organizace, společnosti), a to v kontextu nadindividuálních entit (kultura, hodnoty, právo, tradice atd.);
 • rozumí klíčovým pojmům, které se v průběhu vývoje sociologie až do dnešního dne v souvislosti s analýzou sociálních jevů objevují v různých sociálních koncepcích;
 • zná hlavní principy a postupy sociologického zkoumání;
 • zná jednotlivé ekonomické teorie;
 • rozumí podstatě ekonomie blahobytu;
 • umí teorii finančního a ekonomického hodnocení intervencí (teorie pro stanovení velikosti cash flow, diskontní sazby apod.);
 • zná modely fungování trhu v dokonalé i nedokonalé konkurenci, modely fungování regulovaného trhu, dopady jednotlivých typů regulací, a způsoby jejího vyhodnocení;
 • zná tradiční i současné sociologické teorie sociální struktury a dynamiky;
 • rozumí podstatě sociálních institucí, jejich vývoje a adaptačním mechanismům, společenským a ekonomickým strukturám a procesům.

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti

Ve specializaci Sociologie absolvent:

 • dovede aplikovat základní sociologické pojmy a koncepty na popis sociální reality;
 • dovede samostatně plnit zadané úkoly při provádění kvantitativního sociologického výzkumu (absolventi jednooborového studia navíc také výzkumu kvalitativního);
 • je připraven na práci v sociologickém výzkumu, a to jak v komerční, tak akademické sféře (příprava či analýza výzkumu), k čemuž slouží zejména průprava ve statistice, metodologii sociologického výzkumu a dále pak výuka práce v běžně používaném softwaru pro analýzu dat;
 • je schopen plánovat výzkumné strategie, zadávat výzkumné úkoly a provádět základní analýzy a interpretaci získaných dat;
 • má rozvinutý psaný projev, argumentaci a prezentační schopnosti v českém i anglickém jazyce díky přednáškám a seminářům teorie sociologie, historie sociologie a filosofie, v nichž se studenti učí efektivně pracovat s textem, vyhledávat a třídit informace (a to i v placených databázích, které nabízí univerzita) v českém i anglickém jazyce.

Ve specializaci Socioekonomická studia absolvent:

ovládá základní praktické návyky, a to zejména v oblastech rutinního empirického výzkumu, zpracování dat, finanční matematiky a ekonomie tak, že absolvent má možnost úspěšně pokračovat v navazujícím studiu socioekonomického hodnocení intervencí, ale současně uplatnit se v praxi na juniorských pozicích. Přesněji je u strukturovaných problémů schopen:

 • aplikovat základní sociologické pojmy a koncepty na popis sociální reality;
 • identifikovat problémy a příležitosti na základě porozumění společenským a ekonomickým strukturám a procesům;
 • plánovat výzkumné strategie, zadávat výzkumné úkoly a provádět základní analýzy a interpretaci získaných dat;
 • formulovat výzkumnou otázku a zvolit a aplikovat standardizované postupy výzkumu;
 • vyhodnotit získaná data z výzkumného šetření;
 • klasifikovat dotčené společenské skupiny i rizikové parametry intervence;
 • predikovat možné změny ve společnosti v důsledku hodnocené intervence (např. změna zákona, regulační normy či poskytnuté dotace);
 • vyhodnocovat společenský či ekonomický dopad intervence na jednotlivé společenské skupiny či segmenty populace;
 • vysvětlit společenský a ekonomický rozměr intervence;
 • kvantifikovat socioekonomické a finanční efekty hodnocené intervence;
 • vykonávat zadané úkoly v rámci socioekonomického hodnocení intervence.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Absolvent SP Sociologie je kvalifikovaný pro týmovou práci na výzkumných a organizačních úkolech zaměřených na společenské analýzy, dokáže plnit a vyhodnocovat základní výzkumné a metodické úkoly, může vykonávat řídicí činnosti na nižších stupních řízení. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru na pozicích, které vyžadují schopnost porozumění společenským jevům a procesům a schopnost práce s informacemi a daty. Uplatnění nachází na nižších a středních pozicích např. ve výzkumných organizacích nejrůznějšího druhu, na úsecích organizačního nebo personálního rozvoje v rámci firem, úřadů, a dalších organizací, v analytických odděleních medií i v jejich redakční práci, v analytických a rozvojových odděleních organizací státní správy a samosprávy, v neziskovém sektoru i soukromých firmách.

Uplatnění absolventa ve specializaci Socioekonomických studií je navíc na místech, na kterých vzniká poptávka po evaluaci sociálně-ekonomických intervencí. Ve veřejném sektoru je to především oblast dotačních orgánů, řízení statní správy a samosprávy, projektového řízení veřejných institucí atp. V komerční sféře je možné se s absolventy setkat v poradenských firmách se zaměřením na restrukturalizace, hodnocení investičních projektů, dotační poradenství apod.

V obou specializacích nachází absolvent uplatnění například na těchto profesních pozicích: sociolog, manažer či vedoucí pracovník, datový analytik, personalista, projektový vedoucí, vědecký či akademický pracovník.

Profil absolventa navazujícího magisterského studia Sociologie

Odborné znalosti

Absolvent magisterského SP Sociologie na FF:

 • zná současné i historické sociologické myšlenkové proudy i jejich provázanost;
 • je detailně seznámen s hlavními soudobými sociologickými teoriemi;
 • zná hlavní historické i soudobé sociologické autory a dokáže jejich myšlenky vzájemně porovnávat, kriticky hodnotit a aplikovat na vlastní poznání sociální reality;
 • je seznámen s konkrétními skutečnostmi a fakty o stavu a vývoji současných společností a jejich sociálních aspektech;
 • chápe klíčové sociální procesy soudobých společností, jako jsou například proměny sociální struktury, globalizace, digitalizace, proměny identity atd. a také mechanismy adaptace různých druhů aktérů na tyto proměny;
 • rozumí klíčovým pojmům různých sociálních koncepcí i mimo oblast samotné sociologie, dokáže je kriticky reflektovat a dávat do souvislostí se sociologickými koncepcemi a přístupy;
 • detailně zná principy a postupy sociologického zkoumání, dokáže je porovnávat, kriticky hodnotit a koncepčně zapracovávat do výzkumných plánů.

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti

Absolvent magisterského SP Sociologie na FF:

 • dokáže běžně pracovat s odbornými sociologickými koncepty, dokáže je kriticky hodnotit a pracovat s nimi ve vzájemných souvislostech, dokáže je koncepčně aplikovat při studiu sociální reality;
 • je schopen samostatně připravovat a realizovat náročnější výzkumné projekty a uplatnit při tom dobrou orientaci v soudobých paradigmatech sociologického bádání, znalosti širších souvislostí oboru i moderní analytické postupy;
 • je připraven na práci v sociologickém výzkumu, a to jak v komerční, tak akademické sféře:
 • dokáže samostatně vyhledávat a koncipovat výzkumné úkoly a provádět sociologický výzkum;
 • samostatně získávat a vyhodnocovat empirická data;
 • provádět analýzu konkrétních problémů a předkládat praktická doporučení k jejich řešení;
 • je schopen tyto projekty zvládat samostatně nebo vést týmy zaměřené na jejich řešení;
 • má rozvinutý psaný projev, argumentaci a prezentační schopnosti v českém i anglickém jazyce;
 • dokáže samostatně sestavit výzkumný projekt, vést jeho řešení i prezentovat výsledky laickému i odbornému publiku.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Absolvent SP Sociologie je kvalifikovaný pro týmovou i samostatnou práci na výzkumných a organizačních úkolech zaměřených na společenské analýzy, dokáže plnit, vyhodnocovat a zadávat strukturované výzkumné a metodické úkoly, je schopen vykonávat řídicí činnosti v rámci výzkumných, analytických a dalších pracovních týmů. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru na pozicích, které vyžadují komplexní uvažování, strukturované řešení problémů, rozumění společenským jevům a procesům a schopnost samostatné práce s informacemi a daty. Uplatnění nachází na středních a vyšších pozicích např. ve výzkumných organizacích nejrůznějšího druhu, na úsecích organizačního nebo personálního rozvoje v rámci firem, úřadů, a dalších organizací, v analytických odděleních medií i v jejich redakční práci, v analytických a rozvojových odděleních organizací státní správy a samosprávy, v neziskovém sektoru i soukromých firmách.
Uplatnění absolventa se zaměřením na Socioekonomická studia (modul) je navíc na místech, na kterých vzniká poptávka po evaluaci sociálně-ekonomických intervencí. Ve veřejném sektoru je to především oblast dotačních orgánů, řízení statní správy a samosprávy, projektového řízení veřejných institucí atp. V komerční sféře je možné se s absolventy setkat v poradenských firmách se zaměřením na restrukturalizace, hodnocení investičních projektů, dotační poradenství apod.

Profil absolventa doktorského studia Sociologie

Absolvent má široký přehled v klíčových otázkách soudobé sociologické teorie a metodologie, do hloubky ovládá rozsáhlé spektrum analytických postupů v oblasti kvantitativního i kvalitativního výzkumu a umí tyto postupy vhodně a samostatně užívat a kombinovat. Dokáže formulovat a řešit náročné výzkumné otázky a k nim stanovit podložené hypotézy a vhodné metody jejich řešení včetně formulace relevantních expertních doporučení. Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští učitelé nebo jako experti a vedoucí pracovníci ve státní i komerční sféře.

 

Úvod > Sociologie pro složitý svět