Bakalářské

Podmínky přijímacího řízení na bakalářské studium oborů: Sociologie a Sociologicko-ekonomická studia.

Písemná část přijímacího řízení na bakalářské studium

Písemná část přijímacího řízení se skládá ze čtyř částí. Obsah písemné části je shodný i pro obory Sociologie i Sociologicko-ekonomická studia, malé rozdíly jsou pouze v části všeobecného přehledu (viz bod B níže)

 

A) Test všeobecných studijních předpokladů

Obsahuje  30-33 položek rozmanitého obsahu – číselné řady, verbální diferenciace pojmů, vhled a řešení problémů, neverbální názorové položky. Skóruje se odečtem chybných nebo chybějících položek od maxima nejlepšího dosaženého výsledku s vážením chyb tak, aby výsledkem bylo normální rozdělení. Koeficient se stanoví po vyhodnocení křivky rozložení výsledků hrubých skórů.

Ukázka testu všeobecných studijních předpokladů.

 

B) Test znalostí základů sociologie a společenských věd, všeobecného přehledu a matematiky

Tato část se skládá ze dvou částí. Větší část co se týče času, rozsahu i bodového ohodnocení představují otázky testující všeobecný kulturní a historický přehled a základy znalostí sociologie. Jedná se o zhruba 30 testových otázek (výběr jedné správné odpovědi ze čtyř), odečítají se jednotlivé chyby (vážené koeficientem, aby vzniklo normální rozdělení podle Gaussovy křivky). Koeficient pro váhu jednotlivých chyb se stanoví na základě přehledu rozložení hrubých skórů, výsledky se zaokrouhlují standardním způsobem. U oboru sociologicko-ekonomická studia je větší zastoupení otázek ze základů ekonomie. Část věnovanou testování schopnosti matematického myšlení představují 3-4 příklady, z nichž každý je hodnocen určitým bodovým objemem (2-6 bodů) podle obtížnosti. Uchazeči mohou očekávat příklady z oblastí relevantních pro studium sociologické metodologie, tzn. ze základů statistiky, počtu pravděpodobnosti, apod. Hodnotí se i jednotlivé kroky postupu řešení. Maximální počet bodů lze udělit jen v případě jasného a průkazného postupu řešení včetně označení výsledku.

Ukázka otázek z testu znalostí a testu z matematiky z minulých let (pozor, počínaje rokem 2012/2013 došlo ke spojení těchto dvou částí písemného přijímacího řízení na bakalářský obor Sociologie a ke změně podoby a váhy matematické části; v přij. řízení na obor socioekonomická studia zůstaly testy všeobecných znalostí a matematiky odděleny).

 

C) Test sociologické imaginace

V tomto testu jde o kombinaci úloh – v první části předkládáme úryvek ze sociologického textu a kandidát má prokázat porozumění formou krátkého resumé (3 body, srážky se týkají překročení rozsahu, nesprávného postižení klíčových tezí, celkového nepochopení textu). Zbývajících 10 bodů lze získat za úvahu nebo výklad na zadané téma. Hodnotí se

  • dodržení zvoleného žánru
  • jasná struktura textu, srozumitelnost výkladu
  • obsahová správnost
  • schopnost kritického pohledu, kreativita
  • jazyková a gramatická správnost

Ukázka testu sociologické imaginace – sociologie

Ukázka testu sociologické imaginace – SoEk

Co se týče způsobu bodového ohodnocení v testech písemné části přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studium, volíme v některých částech formu odečítání chybových položek od maximálního skóru. Na druhé straně horší výkon v jednom subtestu ještě nebere postupovou naději. Bodové výsledky se jeví jako přísné a málokdy překročí hranici 40 bodů z 50 možných, na druhé straně dávají všem postupujícím (25 a více bodů) jistou míru naděje, a ústní pohovory tak nejsou pouhou formalitou.

Ústní část přijímacího řízení na bakalářské studium

Student předloží maturitní vysvědčení, průkaz totožnosti a seznam přečtené odborné relevantní literatury. Zhruba čtvrthodinová rozprava se zaměřuje zejména na tři následující oblasti:

  • Motivace, zkušenosti a předpoklady pro práci s lidmi, schopnost komunikace a sociologické imaginace
  • Četba, její rozsah, zvládnutí obsahu vybraného díla
  • Znalosti základů sociologie, pojmů, metod, představitelů

Očekává se znalost alespoň jedné ze standardních učebnic typu úvodu nebo základů oboru, a dalších odborných knih dle vlastního výběru (přehled doporučených učebnic a knih uvádějících do oboru).

Úvod > Přijímačky > Bakalářské